Kitay-gorod

Kitay-gorodは、モスクワの中心にある歴史地区です。赤い広場から始まり、南にモスクワ川、Okhotny Ryad ,Theatre Square と Teatralny Proezd, Lubyanskaya と Staraya Plochyadが隣接しています。街のそばには、Nikolskaya、Ilyinka、Varvarka、Zaryadye区、Pokrovsky聖堂、Voskresenskie門、Gostiny Dvor、GUM、Sredniye Torgovie Ryadi、カザン聖堂 、Nikitnikiのトリニティ教会などがあります。

Advertise with us:

+7 (499) 723-78-06

Сontact information
Lubyanka
Tverskaya Street
The State Tretyakov Gallery
Vorobyovy Gory
Moscow Kremlin